FANDOM


For a Slovenian text with expanded details, see below.

FIRST MENTION OF GOČE IN HISTORIC DOCUMENTS

Most likely the earliest mention of Goče village in historical sources dates back to the year 1300. As evidenced in a historic book in German, dating to 1884/1887, on April 20, 1300, a deed was made by a certain Bartholomew of Folano in his own name and in the name of his brother Gebhard, owner of the Cormons castle. The statement claims that several properties were obtained as a fief from the patriarch of Aquileia, Peter. Among others the fief included 'four oxgangs and a wine tithe in the Vipava area in the village of Goče' (in contrata Wippaci in villa Gozach). 

PRVA OMEMBA GOČ V PISNIH VIRIH

Zaenkrat velja, da so Goče prvič omenjene v dokumentu iz leta 1300 pod imenom 'villa Gozach'. Dokument je datiran z 20. aprilom 1300 in je bil izdan v Čedadu (Cividale). V njem piše, da Bartolomej iz Foljana (Batholomäus de Folana) v svojem in v imenu svojega brata Gebharda, graščaka iz Krmina, izjavlja, da je dobil v fevd od oglejskega partiarha Petra več fevdov, in sicer naslednje posesti: 10 kmetij v vasi Hrenovice pri gradu Arensperch (Sovič nad Postojno) ter 3 v vasi Hruševje pri Hrenovicah, nato 3 kmetije v vasi Bazovica, eno kmetijo v vasi Harije, 4 kmetije in (1) desetino za vino v bližini Vipave v vasi Goče, kot tudi eno kmetijo v Mančah ter končno 5 in pol kmetije v vasi Durrenpach pri Premu.

Dokument je omenjen v 2. delu knjige Archiv des Heimatskunde, katere urednik je bil Franc Šumi (Franz Schumi), sestavlja pa jo 35 poglavij več avtorjev, med katerimi je najpogostejši prav Franc Šumi. Delo je izšlo v samozaložbi z letnicama 1884 in 1887, natisnila pa ga je Narodna tiskarna v Ljubljani. Skenirano knjigo iz arhiva Inštituta za srednjeveške študije v Torontu v Kanadi je mogoče v celoti najti na naslovu https://ia600307.us.archive.org/25/items/archivfrheimatku02schu/archivfrheimatku02schu.pdf. Omemba Goč je samo na enem mestu, v poglavju Urkunden und Regesten zur Geschichte des 14.Jahrhunderts (Listine in regeste za zgodovino 14. stoletja) na straneh 242 do 273. Listina, ki omenja Goče, je na seznamu kot peta, na strani 244.

Bartolomej iz Foljana (v knjigi: Bartholomäus de Folano) se ob prelomu 13. v 14. stoletje pojavlja za več različnih ljudi. Največkrat ime povezujejo s plemičem iz pokrajine Reggio, Bertolino da Fogliano (Biografski leksikon Trecanni ), a v tem primeru gre za drugo osebo. Foljan bi lahko bil npr. današnji Foljan Sredipolje (Fogliano Redipuglia). 

Glede nekaterih navedb krajev ni mogoče dokončno reči, katerim današnjim krajem ustrezajo. Kot Harije avtor prispevka prevaja Hard iz izvirnega dokumenta, kot Bazovica pa Bizwitz. Kar navajam tu kot Manče je v izvirniku Manzach. Kar prevajam kot 'kmetija' je v knjigi zapisano kot (nemško) Hube, to je bil izraz za kmetijo takšne velikosti, da se je bila zmožna sama preživeti. Desetina za vino (vinska desetina) je v nemškem besedilu Weinzehent - ta izraz so uporabljali za davek od pridelanega vina (sicer tudi od uvoza vina ali od vina, pripeljanega v klet; vir: Ekonomska enciklopedija, J.G. Krünitz, 1774-1858).

Goče so omenjene z besedami "in contrata Wipaci in villa Gozach'. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.